Cennik

Notariusz bezpłatnie udziela wszelkich informacji związanych z dokonaniem planowanych czynności.
Na koszty dokonania czynności składają się oprócz wynagrodzenia pobieranego przez notariusza, także należne podatki oraz opłaty sądowe.
 
Na notariuszu, jako płatniku, ciąży ustawowy obowiązek pobierania należnych podatków (podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn), a także opłat sądowych. Należności te są następnie w całości przekazywane na konta bankowe właściwego urzędu skarbowego lub sądu wieczystoksięgowego.
 
Wynagrodzenie notariusza, zwane taksą notarialną, każdorazowo ustalane jest przez notariusza wraz z klientami przed dokonaniem czynności, a maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

W celu określenia dokładnych kosztów danej czynności notarialnej proszę o bezpośredni kontakt z Kancelarią.