Dokumenty

Przed dokonaniem każdej czynności notariusz zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości klienta na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku osób posiadających podwójne obywatelstwo, do sprawdzenia tożsamości obywatela polskiego konieczny jest polski dowód osobisty lub polski paszport.
 
Do każdej czynności niezbędne są pełne dane klienta (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/paszportu, stan cywilny).
 
Jeżeli planują Państwo dokonanie czynności notarialnej proszę o wcześniejszy kontakt z Kancelarią celem ustalenia niezbędnych dokumentów koniecznych do jej przeprowadzenia.
 
UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI:
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia),
 3. wypis z rejestru gruntów zwierający klauzulę wskazującą, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 4. w przypadku odłączenia z księgi – wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z klauzulą wskazującą, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 5. w przypadku podziału – mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję zatwierdzającą podział,
 6. w przypadku zmiany powierzchni lub oznaczenia – zaświadczenie o zmianie oznaczenia lub/i powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów,
 7. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zawierające informację o braku planu,
 8. zaświadczenie o rewitalizacji,
 9. zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia),
 3. wypis z rejestru gruntów zwierający klauzulę wskazującą, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 4. zaświadczenie o braku zameldowanych osób,
 5. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.
UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA LOKALU:
 1. numer księgi wieczystej – jeżeli została założona,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia),
 3. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 4. zaświadczenie o braku zameldowanych osób,
 5. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.
UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI:
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia),
 3. wypis z rejestru gruntów zwierający klauzulę wskazującą, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 4. w przypadku odłączenia z księgi – wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z klauzulą wskazującą, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 5. w przypadku podziału – mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości oraz ostateczną decyzję zatwierdzającą podział,
 6. w przypadku zmiany powierzchni lub oznaczenia – zaświadczenie o zmianie oznaczenia lub/i powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów,
 7. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zawierające informację o braku planu.
UMOWA DAROWIZNY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ:
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia).
UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA LOKALU:
 1. numer księgi wieczystej – jeżeli została założona,
 2. podstawa nabycia nieruchomości (w przypadku nabycia w drodze spadku, w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01.01.2007r. konieczne jest także zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia),
 3. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
 1. odpis skrócony aktu zgonu,
 2. zaświadczenie o nadanym spadkodawcy numerze PESEL,
 3. odpisy skrócone aktów małżeństwa lub odpisy skrócone aktów urodzenia (w przypadku mężczyzn oraz kobiet niezamężnych) wszystkich spadkobierców,
 4. wszystkie testamenty sporządzone przez spadkodawcę,
 5. informację o przyjęciu/odrzuceniu spadku lub o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 6. numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem był spadkodawca.
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa.